ای انسان امروزهنر را نجات دهید

هنر تنها ابزار تزیین نیست

تنها وسیله ی تفنن نیست

هنر یک رسالت بزرگ وعمیق دارد 

هنر را نباید به دیوار اطاق خواب یا نشیمنمان

بیاویزیم و لذت ببریم

هنر یک طوطی گویای اسرار است

باید از او بیاموزیم و لذت ببریم

هنر یک کبوتر قاصد است باید پیامهایش رابشنویم

دکتر شریعتی